کاشی های روستایی خارجی 3 کاشی دیواری بدنه کامل 200400 میلی متر