چه مقدار زمین به گیاه آماده مخلوط آماده احتیاج دارد