جدا کننده مغناطیسی و فلدسپات مورد استفاده در زمینه بهره