سنگ شکن ها برای خرد کردن دوباره اپوکسی استفاده می کنند