در هنگام پردازش توابع خلاصه نمی توان وارد فهرست موقت شد