بازده استفاده از مخزن جداکننده مغناطیسی برای زغال سنگ