پوسته برنج بخار دیگ بخار زغال سنگ بخار را اخراج کرد